Ondersteuning intern toezichthouders en bestuurders

Het takenpakket van de intern toezichthouder en bestuurder wordt steeds complexer en Martijn Grasso kan daarbij ondersteuning bieden; waarbij de volgende gebieden een indruk geven maar dit zeker geen limitatieve opsomming is.

            

Corporate secretary rol ter ondersteuning van de RvC/ RvT:

Met gevoel voor de onderlinge verhoudingen, vertrouwelijkheid en corporate governance ondersteunen van de RvC/ RvT bij het uitoefenen van hun toezichthoudende taak, voorbereiden en notuleren van vergaderingen en het zorgen voor een adequate en vertrouwelijke dossiervorming.

 

Issuemanagement:

Analyseren en definitief oplossen van allerhande (tijdrovende) in- en externe issues waar bestuurders mee worden geconfronteerd.

 

Ondersteuning juridische zaken:

Het begeleiden en ondersteunen van de intern bedrijfsjurist bij complexe dossiers.

 

(Her)Inrichten van de gewenste corporate governance:

In samenspraak met bestuur, RvC, bedrijfsjurist, advocatenkantoor of notariaat ontwerpen/ aanpassen van de organisatiestructuur, statuten, aandeelhoudersovereenkomst, directiereglement, volmachten etc. zodat die aansluiten bij het wettelijk kader en de wensen m.b.t. toezicht, bestuurbaarheid en belangen van aandeelhouders. 

 

Projectleiding:

Begeleiden van in- en externe projecten tot de gewenste uitkomst met gevoel voor commercie, compliance, klantbelang en onderlinge (politieke) verhoudingen.